عشق بعنی تا ابد با من بمان

عشق یعنی هم نفس با من بخوان

عشق یعنی با منی، دستم بگیر

بی توقع، در ره جانم بمیر